Get Adobe Flash player

MTÜ EESTI AIKIDOLIIT PÕHIKIRI

SISUKORD
§ 1 Mõisted
§ 2 Üldsätted
§ 3 Liidu liikmed
§ 4 Liidu struktuur ja juhtimine
§ 5 Juhatus
§ 6 Tehniline komisjon
§ 7 Raamatupidamine ja revisjonikomisjonid
§ 8 Vara ja vahendid
§ 9 Lõpetamine

§ 1 Mõisted
(1) Klubi - tähendus defineeritud § 3(4);
(2) Komisjon - tähendus defineeritud § 6(1);
(3) Aastatasu - Aastatasu on rahaline makse Liidu poolt osutatavate ja põhikirjas
nimetatud toimingute (eelkõige Liidu poolt korraldatavate seminaride ja
eksamite korraldamine ning Eesti aikidoliikumise arendamine) teostamiseks
aikido harrastajate hüvanguks. Aikido harrastaja tasub Aastatasu otse või oma
treeneri vahendusel Liidule. Aastatasu maksmine on aikido harrastaja mistahes
eksamile (Kyu-ja Dan-eksam) pääsemise eelduseks;
(4) Liige - tähendus defineeritud § 3(1-3);
(5) Liit - tähendus defineeritud § 2(1);
(6) Seltsing - tähendus defineeritud § 3(3);
(7) Spordiklubi - tähendus defineeritud § 3(2);
(8) Volikogu - tähendus defineeritud § 4(4);
(9) Volikogu liige - tähendus defineeritud § 4(5);

§ 2 Üldsätted
(1) MTÜ EESTI AIKIDOLIIT on vabatahtlikkuse alusel asutatud, avalikes huvides
tegutsev aikidoalane mittetulundusühing (edaspidi Liit), mis ühendab aikido
harrastajaid, arendajaid ja toetajaid. Liidu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
(2) Liit on põhieesmärgile suunatud tegevusega, kasumit mittetaotlev eraõiguslik
juriidiline isik, kes kasutab oma tulusid üksnes Liidu põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks. Liidul on oma sümboolika ja selle kasutamise ja käsutamise
ainuõigus.
(3) Võõrkeelsetes tekstides kasutatakse nimetust:
1) inglise keeles: ”ESTONIAN AIKIDO FEDERATION“
2) vene keeles: „ФЕДЕРАЦИЯ АЙКИДО ЭСТОНИИ“
(4) Liidu põhieesmärgiks on arendada aikidoalaseid teadmisi ja oskusi ning
propageerida tervislikke eluviise.
(5) Liidu eesmärkideks on:
1) aikidoliikumise arendamine ja Liidu Liikmete tegevuse
koordineerimine Eestis;
2) osalemine rahvusvahelises aikidoliikumises;
3) omavahelise seltsielu organiseerimine;
4) koostöö arendamine idamaade kultuuriseltsidega;
5) Liidu liikmete abistamine suhtlemisel teiste sarnaste ühendustega
nii Eestis kui välismaal;
6) Liidu liikmete abistamine ürituste korraldamisel.
(6) Liit tegutseb kehtivate õigusaktide ja oma põhikirja alusel.
(7) Tegevusaastaks (majandusaasta) loetakse Liidus kalendriaastat - 01.jaanuar
kuni 31.detsember.

§ 3 Liidu liikmed
(1) Liidu liikmeteks (edaspidi Liige) võivad olla füüsilised isikud, füüsilistest isikutest koosnevad ühendused ja juriidilised isikud, kes vastavad Liidu põhikirja nõuetele.
(2) Juriidilisest isikust Liige on mittetulundusühingute seadusele vastav, Eestis registreeritud, aikidoga tegelev ühing (edaspidi Spordiklubi).

(3) Füüsilistest isikutest Liige on vähemalt kolmest füüsilisest isikust koosnev,
seltsinguna Eestis aikidoga tegelev ühendus (edaspidi Seltsing). Igal Seltsingul
on oma tunnusnimi. Üks füüsiline isik on Liikmeks ainult põhikirja § 4(5)
nimetatud juhul.
(4) Taotlus Spordiklubi ja Seltsingu (edaspidi Klubi) Liikmeks vastuvõtmise kohta
tuleb esitada kirjalikult Liidu juhatusele (edaspidi Juhatus).
(5) Liikme vastuvõtmine otsustatakse Juhatuse poolt.
(6) Liikmel on õigus:
1) osaleda Liidu tegevuses selle eesmärkide ja ülesannete täitmisele
kaasaaitamiseks;
2) osaleda Liidu poolt organiseeritavatel üritustel;
3) vastavalt kehtivale korrale esitada omapoolseid kandidaate Liidu
juhtorganitesse ja töökomisjonidesse;
4) saada teavet Liidu tegevuse kohta;
5) olla oma tegevuses ja õpetajate valikus vaba ning iseseisev, kui see
ei lähe vastuollu Liidu põhimõtetega;
6) astuda Liidust välja või peatada tegevus Liikmena. Liikmelisuse
peatanud Liikmel ei ole hääleõigust peatamise kestel. Liikme tegevuse
peatamine ei muuda Liikme kohustusi, mis tulenevad põhikirjast ning
volikogu või juhatuse otsustest. Liikmelisuse peatamine ei muuda aikido
harrastaja Kyu- ja Dan-eksamile pääsemise eeldusi;
7) Liidus kehtiva korra kohaselt kasutada Liidu vara ja sümboolikat;
8) Liidus kehtiva korra kohaselt osaleda eksamitel ja koolitustel;
9) Liidus kehtiva korra kohaselt saada soodustusi;
10) esindada Juhatuse volitusel Liitu teistes organisatsioonides ja
üritustel.
(7) Liikmel on kohustus:
1) järgida Liidu põhikirja ja tagada põhikirja järgimine oma Klubi
liikmete ja aikido harrastajate poolt;
2) tagada oma juhendatavate aikido harrastajate Aastatasude
õigeaegne laekumine Liidu arveldusarvele;
3) järgida aikido eetikat, sh hoida ja kaitsta Liidu head nime, mitte
kahjustada Liidu ja aikido harrastajate mainet, sealhulgas järgida head tava
ja hoiduda ebaväärikast käitumisest;
3.1) Liige on käitunud ebaväärikalt juhul, kui avalikkus seostab ebaväärika
või hea tava vastase käitumise selle Liikmega;
4) regulaarselt viia läbi treeninguid oma klubi aikido harrastajatele;
5) propageerida aikidoalaseid teadmisi ja oskusi ning tervislikke
eluviise.
(8) Liikme lahkumise või Liikme tegevuse peatamise avaldus esitatakse kirjalikult
Juhatusele. Lahkumise avalduses peab olema märgitud lahkumise kuupäev.
(9) Liikme tegevuse peatamise avalduses peab olema märgitud tegevuse
peatamise soovitav alguskuupäev, lõpukuupäeva lisamine ei ole kohustuslik. Kui
avalduses ei ole märgitud tegevuse peatamise lõpukuupäeva, peab liige
tegevuse peatamise lõpetamiseks esitama Liidule vastava avalduse.
(10) Tegevuse peatanud Liige võib oma tegevuse taastada mistahes ajahetkel, kuid
mitte tagasiulatuvalt.
(11) Liige loetakse Liidust väljaarvatuks või tema tegevus peatatuks Juhatuse
otsusega, juhatuse otsuse märgitud kuupäeva seisuga.
(12) Kui Liikme või Liikme aikido harrastaja tegevus on vastuolus Liidu põhikirjaga või
Liitu muul moel kahjustav, on Liidu üldkoosolekul (Volikogul) õigus Liige Liidust
välja arvata.

§ 4 Liidu struktuur ja juhtimine
(1) Liit on moodustatud üle-eestilise ühtse organisatsioonina, koondades Liikmed.
(2) Liidu struktuuriüksusteks on Liikmed (Klubi, põhikirjas nimetatud erandjuhul 1
füüsiline isik).
(3) Liige kohustub oma tegevuses juhinduma Liidu põhikirjast ja Liidu juhtorganite
otsustest.
(4) Liidu kõrgeimaks juhtorganiks on Liikmete volitatud esindajate üldkoosolek ehk
Volikogu.
(5) Igal Klubil on Volikogus üks esindaja (edaspidi Volikogu liige), kellel on Volikogus
üks otsustushääl. Juhul, kui juriidiline isik või seltsing, mille kaudu Klubi
tegutseb, lõpeb, kuid klubi sisuline tegevus jätkub (sealhulgas toimuvad
regulaarsed treeningud), siis loetakse klubi sisulise tegevuse esindajaks
Volikogus see Volikogu liige (füüsiline isik), kes oli Klubi esindajaks Volikogus
vastava juriidilise isiku või seltsingu lõppemise hetkel. Nimetatud juhul loetakse
see füüsiline isik Liikmeks. Klubi harrastajate Kyu- ja Dan-eksamile pääsemise
eeldus kehtib edasi.
(6) Volikogu pädevuses on:
1) põhikirja vastuvõtmine;
2) põhikirja muutmine;
3) aasta tegevusplaani ja eelarve vastuvõtmine;
4) revisjonikomisjoni aruande kuulamine;
5) Juhatuse liikmete ja esimehe valimine;
6) revisjonikomisjoni valimine;
7) Aastatasude kinnitamine;
8) Liikme väljaarvamine Liidust ilma Liikme sellekohase avalduseta;
9) muude otsuste tegemine, mis ei ole antud Juhatuse või mõne teise
organi pädevusse.
(7) Liidul on aastas vähemalt üks korraline Volikogu koosolek. Korralisel
koosolekul:
1) kuulatakse Juhatuse möödunud tegevusaasta aruannet ja antakse
sellele hinnang;
2) kuulatakse revisjonikomisjoni aruannet eelarve täitmise kohta ja
antakse sellele hinnang;
3) valitakse tehniline komisjon ja selle esimees või kinnitatakse senise
koosseisu jätkamine;
4) võetakse vastu järgmise aasta eelarvekava ja tegevusplaan;
5) määratakse Liidu eksamiajad;
6) kinnitatakse Aastatasu summa;
7) valitakse Juhatuse liikmed ja esimees või kinnitatakse senise
koosseisu jätkamine;
8) valitakse revisjonikomisjon või kinnitatakse senise koosseisu
jätkamine.
(8) Juhatusel ja Liikmel on õigus esitada Volikogu koosolekule arutamiseks ja
otsuste tegemiseks täiendavaid, Volikogu pädevusse kuuluvaid teemasid.
(9) Teemad, mida Liige soovib Volikogus arutada, tuleb esitada kirjalikult
Juhatusele selle poolt määratud ajaks.
(10) Teemad, mida tõstatatakse Volikogu koosolekul, võib võtta arutluse alla
vähemalt poolte Volikogu liikmete nõusolekul.
(11) Erakorraline Volikogu koosolek kutsutakse kokku Juhatuse otsusel või vähemalt
25% Volikogu liikmete (mitte alla kahe Liikme), kirjaliku avalduse alusel, kus on
näidatud koosoleku päevakord.
(12) Volikogu koosoleku kokkukutsumise aeg, koht ja esialgne päevakord teatatakse
kirjalikult või e-posti teel Volikogu liikmetele vähemalt üks nädal enne
koosoleku algust. Juhatus teatab kinnitatud päevakorra hiljemalt kolm päeva
enne koosolekut.
(13) Volikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt üle poole
aktiivsetest (liikmelisuse mittepeatanud) Volikogu liikmetest. Juhul, kui Volikogu
koosolekule vajalikku kvoorumit ei kogune, määrab Juhatus uue koosoleku
läbiviimise päeva. Korduskoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kvoorumi
nõude täitmisest.
(14) Volikogu koosolekutel võetakse otsused vastu üle poole koosolekul osalejate
poolthäältega, välja arvatud põhikirjas ja seaduses ettenähtud juhtudel.
Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 koosolekul
osalejatest.
(15) Kõigi Volikogu liikmete nõusolek on vajalik eelarveväliste varaliste kohustustega
seotud otsuste vastuvõtmiseks.

§ 5 Juhatus
(1) Liidu tegevust juhib Juhatus. Juhatust juhib esimees (edaspidi Esimees).
Juhatuse liikmed ja Esimehe valib Volikogu kuni kolmeks aastaks.
(2) Juhatuse liikmete ja esimehe valimiseks on vajalik kandidaadi nõusolek.
(3) Juhatusse kuulub 2 kuni 5 liiget.
(4) Juhatuse liige ei saa kuuluda Volikokku.
(5) Juhatuse põhiülesanded on:
1) tagada Volikogus vastuvõetud otsuste täitmine;
2) esitada Volikogule Liidu aasta eelarve täitmise- ja tegevusaruanne ;
3) organiseerida Volikogu kokkukutsumine ja tagada koosoleku
läbiviimine;
4) suhelda Liidu tegevust puudutavate aikido
katusorganisatsioonidega;
5) võtta vastu uusi Liikmeid;
6) korraldada teabevahetust teiste sarnaste organisatsioonidega;
7) korraldada ja kontrollida maksete kogumist;
8) pidada Liikmete harrastajate statistilist arvestust;
9) pidada Liikmete juures tegutsevate aikido harrastajate ja nende
vöötasemete registrit;
10) korraldada Liidu laagreid ja demonstratsioonesinemisi;
11) toetada ja aidata korraldada Liikmete poolt organiseeritavaid
üritusi.
(6) Juhatuse esimehe pädevused:
1) käsutab Liidu eelarvevahendeid käesolevas põhikirjas nimetatud
eesmärkide ja Volikogu poolt püstitatud ülesannete täitmiseks;
2) esindab Liitu riigi ja teiste organisatsioonide ees;
3) Volikogu nõusolekul kirjutab alla Liidu pikaajaliste kohustustega
lepingutele;
4) allkirjastab Juhatuse otsused;
5) volitab Juhatuse liikmeid esindama Liitu.
(7) Liitu võib esindada Juhatuse esimees üksinda või kaks Juhatuse liiget ühiselt.
(8) Juhatusel on õigus teha Liikmele märkus või kirjalik hoiatus. Kui Liige ei ole
Juhatuse märkuse või hoiatusega nõus, võib ta nõuda otsuse ümbervaatamist
Volikogus.

§ 6 Tehniline komisjon
(1) Tehniline komisjon (edaspidi Komisjon) on Juhatuse juures tegutsev aikido
asjatundjatest koosnev kogu, kelle ülesanne on aikido tehnilise ja metoodilise
osa toetamine ning arendamine Liidus.
(2) Komisjoni kuuluvad Komisjoni esimees ja 3 kuni 8 liiget.
(3) Nõuded komisjoni liikmetele:
1) on aktiivsed aikido harjutajad;
2) omavad vähemalt Aikikai 2.Dan taset;
3) Komisjoni esimees peab omama vähemalt Aikikai 3.Dan taset.
(4) Komisjoni liikmed ja esimehe valib Volikogu Juhatuse või Liikmete poolt
esitatud kandidaatide seast.
(5) Juhatus võib Komisjoni töös osaleda nõuandva häälega.
(6) Komisjoni ülesanded on:
1) töötab välja ja esitab Volikogule kinnitamiseks Liidu poolt
läbiviidavate eksamite korra ja nõuded;
2) kinnitab Liidu poolt läbiviidavate eksamite eksamineerijad;
3) esitab Juhatusele Liidu registrisse kandmiseks Liidus sooritatud Kyu
ja Dan vöötasemed;
4) vaatab läbi ja esitab Juhatusele Liidu registrisse kandmiseks
väljaspool Liitu eksami sooritanud aikido harrastajate Kyu ja Dan
vöötasemed;
5) vaatab läbi ja kinnitab Liidu poolt läbiviidavatele Dan eksamitele
soovijate taotlused;
6) korraldab ja viib läbi Liidu Dan eksamid;
7) vaatab läbi Liikmete taotlused ja esitab Juhatusele kinnitamiseks
kandidaadid Dan taseme omistamiseks ilma eksamiteta, vastavalt
Hombu Dojo kehtivatele reeglitele. Juhatus esitab Liidu nimel taotlused
Dan taseme omistamiseks Hombu Dojo-le;
8) töötab välja ja esitab Volikogule kinnitamiseks Aikikai
aikidoinstruktori (Fukushidoin, Shidoin ja Shihan) kvalifikatsiooni
omistamise nõuded, vastavalt Hombu Dojo kehtivatele reeglitele;
9) vaatab läbi Liikmete taotlused ja esitab Juhatusele kinnitamiseks
Aikikai aikidoinstruktori kandidaadid. Juhatus esitab Liidu nimel
kandidaadid registreerimiseks Hombu Dojo-le;
10) töötab välja aikido treenerikutse omistamise koolituskavad,
vastavalt Eesti Olümpiakomitee kehtivatele nõuetele ja esitab need
Juhatusele kinnitamiseks.
(7) Komisjoni töövormiks on koosolek. Kalendriaastas on vähemalt üks koosolek.
(8) Komisjoni otsused protokollitakse. Protokollide koopiad edastatakse
Juhatusele.
(9) Koosoleku kutsub kokku Komisjoni liige või vastavalt vajadusele Volikogu või
Juhatuse liige.

§ 7 Raamatupidamine ja revisjonikomisjonid
(1) Revisjonikomisjon kontrollib Liidu rahaliste vahendite kasutamist ja esitab
tulemused Volikogule.
(2) Raamatupidamine on korraldatud Juhatuse poolt vastavalt
raamatupidamisseadusele.

§ 8 Vara ja vahendid
(3) Liidu vara moodustub Aastatasudest, sihtotstarbelistest maksetest,
annetustest, oma tegevuse kaudu saadud tuludest ja muudest laekumistest.
(4) Liidu vahendid ja vara kuuluvad Liidule ning kasutatakse ja käsutatakse Liidu
põhieesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning
käesolevale põhikirjale.
(5) Liidul on õigus vastu võtta annetusi, pärandusi jms.

§ 9 Lõpetamine
(1) Liidu lõpetamise korral jagatakse Liidu vara Liikmete vahel.
(2) Liidu likvideerimise otsuse vastuvõtmisel nimetab Volikogu
likvideerimiskomisjoni, kes pärast nōuete rahuldamist teeb ettepaneku
järelejäänud vara üleandmise kohta.
(3) Lõpetamine toimub vastavalt Mittetulundusühingute seadusele.